Domus Overleg

Domus Overleg
DO - KNMG Domus Overleg

 

Het Domus Overleg is een platform voor de wetenschappelijke en beroepsverenigingen binnen KNMG-verband, alsmede enkele verwante beroepsgroepen om de belangstelling voor en de beoefening van de medische geschiedenis binnen haar organisaties te coördineren, te faciliteren en te stimuleren. Het DO wordt gevormd door vertegenwoordigers van de betrokken organisaties die als zodanig door hun bestuur zijn benoemd om als aanspreekpunt en contactpersoon de belangen van de geschiedenis van hun discipline of specialisme te behartigen.

Organisatie

De oprichting van het Domus Overleg was in 2006 een initiatief van de Stichting Historia Medicinae, bedoeld om de toen actieve historische verenigingen en werkgroepen (i.h.b. binnen de heelkunde, de gynaecologie en obstetrie, de neurologen en urologen) bij elkaar te brengen. Op de agenda stond de bespreking: (a) hoe bestaande activiteiten op elkaar konden worden afgestemd, (b) of samenwerking mogelijk zou zijn om gezamenlijke activiteiten te entameren, en (c) om de verspreide historische activiteiten binnen de overige KNMG‐organisaties zodanig te structuren dat uiteindelijk alle disciplines of specialismen in het DO zouden zijn vertegenwoordigd. In de loop der jaren sloten zich steeds meer wetenschappelijke en beroepsverenigingen bij het Domus Overleg aan.

De verbondenheid met de KNMG kwam o.a. tot uiting in het feit dat de bibliothecaris van de KNMG q.q. voorzitter is.
Een van de activiteiten die uit dit gezelschap voortkwam was de Domus Dag, maar er ontstonden ook andere initiatieven, waardoor de gedachte ontstond om deze een breder draagvlak te geven dan alleen vertegenwoordigers van verenigingen. Zo ontstond in 2013 het idee tot de oprichting van een vereniging, toegankelijk voor iedere geïnteresseerde in medische geschiedenis: de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis (NMVG). Het DO bleef daarnaast bestaan in de rechtsvorm van een vereniging van de wetenschappelijke en beroepsverenigingen binnen de KNMG, opgericht in april 2014 met als doel: ‘een overlegstructuur te zijn om de discipline‐ en specialisme‐specifieke medische geschiedenis te coördineren, te faciliteren en te stimuleren’, door middel van ‘het organiseren van bijeenkomsten voor overleg ter realisering van de doelstelling; het representeren van de leden in andere organisaties op het terrein van medische geschiedenis; het organiseren van gezamenlijke medisch historische presentaties; (en) het realiseren van gezamenlijke voorzieningen voor de leden.’ De verbondenheid tussen beide gremia is gebleven. De activiteiten die binnen het DO worden geëntameerd zijn – waar mogelijk – onderdeel van de activiteiten van de NVMG. Het DO heeft zijn werkbasis verlegd van de Domus Medica naar het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (TMGN) op Urk. Verschillende wetenschappelijke verenigingen hebben hier hun boekerij en/of historisch erfgoed ondergebracht.

 • Het Domus Overleg bijeen op 25 september 2013. V.l.n.r. zittend Arno Verhoeven, Barend Haeseker, Mart van Lieburg, Harry Hillen, Theo van Berkestijn, Jan van den Tweel; staande Bert Blijenberg, Elly Bruijns, William Faber, Jaap Bredée, Alice Juch, Hans Vermeij, xxxx, xxxx, Marinus Niemeijer, Peter van Wiechen, Hans Pöll, Ran van Reedt Dortland, Laurens de Rooy, Gerard van Doornum, Ron Helsoot, Dick Busman en Piet Schilte.

 

Samenstelling

Bestuur

 • Prof.dr. Mart van Lieburg
  voorzitter
 • Drs. Theo van Berkestijn
  secretaris-penningmeester

Aangesloten gremia

 • Allergologie (NVvA), contactpersoon: vacature
 • Anesthesiologie (NVA), contactpersoon: Dr. Marten van Wijhe, waarnemend: Laura Krikken
 • Artsen in Dienstverband (LAD), contactpersoon: vacature
 • Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG), contactpersoon: vacature
 • Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), contactpersoon: Dr. André (A.N.H.).Weel, waarnemend: Jurjen (J.H.) Breedijk
 • Cardiologie (NVVC), contactpersoon: vacant
 • Dermatologie en Venereologie (NVDV), contactpersoon: Prof. Dr. WIlliam (W.R.) Faber, waarnemend: Augusta (A.) Glastra
 • Heelkunde (NVvH), contactpersoon: Dr. Mariska (M.) Scheuer
 • Huisartsgeneeskunde (NHG i.o.m. LHV), contactpersoon: Dr Mely (M.) van Malenstein, waarnemend: Carlo (C.R.A.M.) Knüppe
 • Interne Geneeskunde (NIV), contactpersoon: Dr. Louis Verschoor
 • Keel ‐Neus‐ Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd‐Hals gebied (KNO), contactpersoon: Prof. Dr. Kees (K.) Graamans
 • Kindergeneeskunde (NVK), contactpersoon: Prof. Dr. Willem (W.P.F.) Fetter, waarnemend: Prof. Dr. L. Kollée
 • Klinische Genetica (VKGN), contactpersoon: vacature
 • Klinische Geriatrie (NVKG), contactpersoon: Dr. Elly (E.) Bruijns
 • Longziekten en Tuberculose (NVALT), contactpersoon: Paul (P.I.) van Spiegel
 • Maag‐, Darm‐, Leverartsen (NVMDL), contactpersoon: Prof. Dr. Gerard (G.P.) van Berge Henegouwen
 • Medische Microbiologie (NVMM), contactpersoon: Prof. Dr. Gerard (G.J.J.) van Doornum, waarnemend: Dr. Peter (P.C.) Wever
 • Neurochirurgie (NVvN), contactpersoon: Prof. Dr. Rob (R.J.M.) Groen
 • Neurologie (NVN), contactpersoon: Dr. Peter (P.) Koehler
 • Nucleaire Geneeskunde (NVNG), contactpersoon: vacature
 • Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), contactpersoon: Prof. Dr. Mark (M.E.) Vierhout
 • Oogheelkunde (NOG), contactpersoon: Dr. Frans (F.E.) Ros
 • Orthopedie (NOV), contactpersoon: vacature
 • Ouderengeneeskunde (Verenso), contactpersoon: vacature
 • Pathologie (NVVP), contactpersoon: vacature
 • Plastische Chirurgie (NVPC), contactpersoon: Dr. Klaas (K.W.) Marck
 • Psychiatrie (NVP), contactpersoon: vacature
 • Radiologie (NVvR), contactpersoon: Dr. Kees (K.J.) Simon
 • Radiotherapie en Oncologie (NVRO), contactpersoon: Prof. Dr. J. (Hans) Vermeij
 • Reumatologie (NVR), contactpersoon: Dr. Annelies (A.) Boonen
 • Revalidatiegeneeskunde (NVR), contactpersoon: vacature
 • Sportgeneeskunde (VSG), contactpersoon: vacature
 • Studenten geneeskunde (De Geneeskundestudent), contactpersoon: wisselend
 • Thoraxchirurgie (NVT), contactpersoon: Prof. Dr. Jaap (J.J.) Bredée
 • Urologie (NVU), contactpersoon: Dr. (Wouter (W.) Blitz
 • Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), contactpersoon: Dr. Wout (W.E.) de Boer

Buitengewone leden

 • Tandheelkunde (KNMT/SVTE), contactpersoon: Drs. Reina (R.) de Raat
 • Neurofysiologie (NVKN), contactpersoon: vacature
 • Tropische Geneeskunde (NVTG), contactpersoon: Dr. Jan Peter (J.P.) Verhave
 • Klinische Fysica (NVKF), contactpersoon: vacature
 • Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), contactpersoon: Dr.ir. Jos (J.P.M.J.) Wielders
 • Ziekenhuisapothekers (NVZA), contactpersoon: vacature

Adviseurs en waarnemers

 • Artsenfederatie KNMG, contactpersoon: volgt
 • Overlegorgaan van archivarissen KNMG‐gremia, contactpersoon: Dr. Ran (R.W.H.) van Reedt Dortland
 • Medische Conservatoren Nederland (MCN), contactpersoon: Drs. Reina (R.) de Raat

Werkbasis

Het DO heeft zijn werkbasis in het TMGN. Jaarlijks organiseert het DO, met de KNMG en de NVMG als partners, de Domus Dag. Geïnteresseerd in de geschiedenis van uw eigen discipline of specialisme? Neem contact op met uw vertegenwoordiger in het Domus Overleg (info@tmgn.nl).

Canons

 • De Canon van de Geneeskunde in Nederland
 • De Canon , aangeboden aan de KNMG-voorzitter, prof.dr. Arie Nieuwenhuijzen Kruseman.

Tijdens de eerste Domus Dag (december 2007) gaf de KNMG aan het DO opdracht tot het uitbrengen van een Canon van de geneeskunde in Nederland. In december 2009 kon de beoogde uitgave, geschreven door Prof.dr. Frank Huisman en Prof.dr. Mart van Lieburg tijdens de Domus Dag worden gepresenteerd. Inmiddels zijn deze Canon vier herdrukken verschenen.

De Canons van de medische specialismen

 

Een groot aantal gremia binnen het DO volgde dit voorbeeld en bracht een canon uit voor hun eigen specialisme. Het Veterinair Historisch Genootschap (KNMD) sloot zich hierbij aan. Deze serie Canons verscheen bij Uitgeverij DCHG te Haarlem.

Vergaderingen

Domus Overleg 19 maart 2014

 • Caption

 

Steun ons met een DONATIE